divider_Gminne Info

Łukowica jako jedna z 4 gmin z terenu całej Polski została wybrana przez Ministerstwo Środowiska do realizacji pilotażowego Programu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest to pierwsza edycja w kraju.

W ramach Programu nasza gmina otrzymała możliwość finansowania 3 zadań zgodnych z założeniami Programu GOZ. Koszt realizacji zadań to blisko 2 mln zł z czego 1 mln otrzymujemy jako bezzwrotną dotację, pozostała część będzie sfinansowana z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie. Po realizacji zadań gmina będzie mogła dodatkowo wystąpić o umorzenie części pożyczek. Obecnie Program koordynuje Ministerstwo Rozwoju.


Program GOZ przewiduje realizację zadań które są innowacyjne, niespotykane na terenie realizującej go gminy. Biorąc pod uwagę to kryterium oraz fakt, że finansowane powinny być zadania zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów Gmina Łukowica postanowiła zrealizować dwa zadania inwestycyjne:

1. „Segregacja odpadów w Gminie Łukowica” – przewiduje zamontowanie przy szkołach podstawowych w Łukowicy i Przyszowej kontenerów do segregowanego odbioru elektrośmieci. Poziom finansowania 50% dotacja, 50% niskoprocentowa pożyczka z NFOŚ.


2. „Innowacyjna technologia pozyskania energii odnawialnej w gminie Łukowica” – przewiduje szerokie wykorzystanie technologii przetwarzania światła na energię elektryczną. Jest to pierwsze tego typu zadanie na terenie naszej gminy. Dzięki realizacji tego zadania w każdym sołectwie zostaną zamontowane; ławki fotowoltaiczne (łącznie 12 szt.) i przydrożne lampy hybrydowe (łącznie 60 szt.). Dodatkowo na terenie placu zabaw przy GOK w Łukowicy powstanie altana na dachu której będą umieszczone panele fotowoltaiczne. Ławki i altana będą wyposażone w złącza umożliwiające ładowanie np. telefonów komórkowych.

Projekt zakłada także wyposażenie szkoły podstawowej w Łukowicy w instalacje fotowoltaiczną, pompę ciepła oraz nowe oświetlenie oparte na technologii LED. Celem tej część projektu jest wykazanie rzeczywistych zysków w postaci oszczędności finansowych oraz uzyskanie jak najlepszego efektu ekologicznego. Pozwoli to w kolejnych edycjach Programu przenieść wybrane rozwiązania technologiczne na kolejne budynki użyteczności publicznej.  

Całość zadania zamknie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku GOK, która ma za zadanie zmniejszenie kosztów generowanych przez lodowisko w Łukowicy. Jest w tym wypadku też opcja przeniesienia instalacji na budynek stołówki gminnej.

Poziom finansowania 50% dotacja, 50% niskoprocentowa pożyczka z NFOŚ.


3. „Edukacja społeczności lokalnej w gminie Łukowica” – w ramach tego zadania zrealizowana zostanie szeroka kampania edukacyjna z zakresu tematyki ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, wtórnego wykorzystywania i segregacji śmieci na terenie naszej gminy.  Zadanie to jest priorytetowe dla Ministerstwa oraz NFOŚ dlatego wysokość finansowania jest na poziomie 80% dotacja, 20% niskoprocentowa pożyczka z NFOŚ.

Po zakończeniu pilotażu NFOŚ planuje ogłoszenie konkursów w ramach Programu GOZ dla wszystkich gmin na terenie całego kraju. Dlatego ważne jest, aby gmina Łukowica zrealizowała powyższe Projekty. Zwiększy to szanse na uzyskanie nowych środków w kolejnych konkursach w których konkurencja będzie jednak zdecydowanie większa.

Warto też zauważyć, że pomimo konieczności zaciągnięcia pożyczki będącej obowiązkową częścią umowy pomiędzy gminą a NFOŚ, jej oprocentowanie jest na zdecydowanie niższym poziomie w porównaniu do oferty banków komercyjnych.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info