Ewidencja zbiorników bezodpływowych


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Łukowica o wypełnienie ankiety o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Łukowica – pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu, lub przesłanie pocztową tradycyjną/elektroniczną (skan podpisanej ankiety należy przesłać na adres e-mail: gmina@lukowica.pl) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 stycznia 2020 r.

W przypadku nie złożenia ankiety pracownicy Urzędu będą zobowiązani do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości.

W przypadku wykonywania kontroli sprawdzane będą również umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Ankieta dostępna jest także w Urzędzie Gminy pokój nr 3.

Dodatkowo informujemy, że właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.

ANKIETA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

divider_Gminne Info

Aktualności :