Posiedzenia Komisji Rady Gminy


divider_Gminne Info

W dniu wczorajszym w budynku „Obory Podworskiej” odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Porządek posiedzenia:

👉Informacja o podjętych działaniach przez sztab kryzysowy w związku z pandemią.
👉Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
➡️uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Łukowica,
➡️uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022 w Gminie Łukowica,
➡️wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/186/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
👉Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
👉Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łukowica w roku 2019.
👉Sprawozdanie Kierownika GOPS w Łukowicy z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy za 2019 rok.
👉Sprawozdanie Kierownika GOPS w Łukowicy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
👉Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Łukowica za rok 2019.
👉Informacja o funkcjonowaniu gminnych placówek oświatowych w czasie epidemii.
👉Informacja o pracach remontowych-budowlanych w gminnych obiektach oświatowych
✅SP w Łukowicy – montaż paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, adaptacja pomieszczeń zajmowanych obecnie przez ZOE pod sale lekcyjne;
✅SP nr 2 w Przyszowej – kotłownia gazowa;
✅Adaptacja części budynku byłego gimnazjum na potrzeby ZOE, USC oraz żłobka samorządowego;
✅Audyty energetyczne pod przyszłą termomodernizację

➡️W posiedzeniu udział wzięła komisja w pełnym składzie pod przewodnictwem radnego Lucjana Majka.
➡️W spotkaniu również udział wzięli oczywiście Dyrektor ZOE Małgorzata Pogwizd oraz Kierownik GOPS Andrzej Bukański

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info