Inwentaryzacja źródeł ciepła


W związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza i nałożeniem na gminy z terenu województwa małopolskiego obowiązku przygotowania i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ciepła Wójt Gminy Łukowica zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

divider_Gminne Info

Ankietę można także pobrać w urzędzie gminy w pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30 natomiast w czwartek od 10:00 do 18:00.

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie do dnia 30.01.2020 r. w siedzibie urzędu gminy, drogą pocztową lub elektronicznie (przesłanie skanu ankiety na adres e-mail: gmina@lukowica.pl ).

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców ! (zgodnie z przyjętą Uchwałą Sejmiku Województwa nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego).

Brak przekazania przedmiotowych danych w ustalonym terminie będzie równoznaczny z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników urzędu gminy wizyty na terenie nieruchomości, obejmującej także kontrolę palenisk, w szczególności pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa do ogrzewania.

Jednocześnie informujemy, że dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Łukowica i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim. tel. kontaktowy: (018) 33 015 33.

POBIERZ ANKIETĘ

divider_Gminne Info

Aktualności :