Odbiór azbestu

Odbiór azbestu

divider_Gminne Info

Urząd Gminy realizuje projekt pn.:

„Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W miesiącu kwietniu rozpocznie się zbiórka odpadów zawierających azbest zgromadzony na posesjach. Odbiór odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń oraz wpływających do urzędu wniosków. Do odebrania w 2019r. przewidziane jest 120 ton odpadów zawierających azbest.

divider_Gminne Info

Aktualności :