Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji


divider_Gminne Info

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

divider_Gminne Info

Przepis art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje przepis art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który stanowi, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3 500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązany jest do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Łukowica dostarczając wypełnione oświadczenie.

Wójt Gminy  Łukowica, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Więcej informacji można uzyskać w wydziale Gospodarki Przestrzennej   pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr telefonu (18) 3301536

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info