Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

divider_Gminne Info

w dniach

 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

w budynku byłego gimnazjum w Łukowicy (34-606 Łukowica 293)

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 900-1500

w czwartki w godz. 1100-1700

Projekt Studium dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334 lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres gmina@lukowica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Formularz uwag

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 1600 w budynku obory podworskiej w Łukowicy (34-606 Łukowica 566).

Informacje w powyższej sprawie można także uzyskać pod numerem telefonu 18 330 15 34

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info