Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa 2019

divider_Gminne Info

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres – od dnia 1 lutego 2024r. – do dnia 30 kwietnia 2024r.

divider_Gminne Info

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

 1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres – od dnia 1 lutego 2024r. – do dnia 30 kwietnia 2024r.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w roku 2005,
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii
   zdolności do służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022-2023:
   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby
   wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
   zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby
   wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o której mowa w art.64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby
   wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r o obronie Ojczyzny.
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Łukowica – 28, 29.02.2024 i 1.03.2024r.,
 4. Czas pracy komisji: 12.00 – 17.00,
 5. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 18.03.2024r. – 19.03.2024r.,
 6. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: 34-654 Pisarzowa – Wiejska Świetlica w Pisarzowej (obok cmentarza Parafialnego).

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu
  nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy),
 3. Posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby
  wojskowej)
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info