KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PRZYSZOWA I – Z DNIA 31 lipca 2021 R.

Awaria wodociągu

divider_Gminne Info

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 31 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Przyszowa I do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info