Projekt Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu


divider_Gminne Info

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Łukowica.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2020 poz. 6 ze zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Łukowicaod dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 2 października 2020 roku -w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica (Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dana uwaga dotyczy.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę KRAMEKO Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie. 

Uproszczony plan urządzania lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Uproszczony plan urządzenia lasu (Inwentaryzacja stanu lasu) składa się z następujących elementów:

– zestawień tabelarycznych dla całości obrębu ewidencyjnego,

– spisu treści,

– opisu ogólnego dla całości obrębu ewidencyjnego (w tym zalecenia dla właścicieli lasów),

– zestawień powierzchniowo miąższościowych,

– zestawienia czynności gospodarczych w 10-cioleciu,

– wykazu działek leśnych i gruntów do zalesienia oraz ich właścicieli (brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykazu właścicieli (brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykazu działek leśnych – spis wg numerów działek ewidencyjnych wraz z grupą rejestrową,

– wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów (rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie; brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykaz skrótów użytych w dokumentacji oraz słownych podstawowych pojęć leśnych.

 Aby skorzystać z planu właściciel powinien posiadać:

– numer ewidencyjny swojej działki

– lub znać położenie w obrębie ewidencyjnym (numer działki można odczytać także z mapy dołączonej do planu).

Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że Wykonawca planu bazuje na danych ewidencyjnych, pozyskanych z zasobów Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wykonawca nie ma możliwości ich modyfikacji. Dane te są aktualne na dzień ich otrzymania przez wykonawcę. Uwagi dotyczące błędów lub nieaktualności danych ewidencyjnych (klasyfikacja użytków gruntowych, niezgodność ewidencji
z przeznaczeniem działki w planie zagospodarowania przestrzennego) nie mogą być rozpatrywane przez wykonawcę planu urządzenia lasów.

Uwagi powinny dotyczyć opisu taksacyjnego m.in. lokalizacji drzewostanu, powierzchni, składu gatunkowego, wieku itp.

PODATEK LEŚNY (podstawa prawna Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku
(Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.):

Art.3 – Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art.4 ust. 1 – Podatek leśny od jednego hektara, za rok podatkowy wynosi, (…), równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art.4 ust. 4  – Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info