Zawiadomienie o montażu/wymianie wodomierzy


divider_Gminne Info

Szanowni Państwo w związku z podjęciem decyzji o zainstalowaniu wodomierzy z modułem radiowym u wszystkich odbiorców korzystających z gminnej sieci wodociągowej, zawiadamiam, że od dnia 27 lipca 2020 r. odbywać się będzie ich montaż/wymiana.

Na zlecenie Gminy Łukowica montażu/wymiany wodomierzy będzie dokonywać firma montażowa Hydroexpert Leszek Kunicki. Pracownicy ww. firmy będą posiadać upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Łukowica.

Prace instalacyjne związane z montażem/wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach od 800 – 1600.

Informacje związane z montażem/wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu:

  • wykonawcy 797 794 714 lub 
  • Urzędu Gminy Łukowica (18) 3301512

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   z 2019 r. poz. 1437)  realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza) jak również zaworów odcinającego, antyskażeniowego i ewentualnie reduktora ciśnienia zapewnia na własny koszt odbiorca usług.

Koszty nabycia i zainstalowania wodomierza ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (Gmina).

Zgodnie z  regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/21/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 lutego  2019 r. odbiorca usług zobowiązany jest m.in. do:

  • wydzielenia pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonych do zainstalowania wodomierza,
  • utrzymania pomieszczenia lub studzienki wodomierzowej w należytym stanie, odpowiednie zabezpieczenie przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób nieuprawnionych,
  • udostępnienia przedstawicielowi Gminy swobodnego dostępu do pomieszczeń lub studzienki wodomierzowej.

Prosimy o współpracę z firmą montażową, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Podczas prac powinien być obecny użytkownik nieruchomości lub upoważniona przez niego osoba dorosła. Prosimy także o wyrozumiałość gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info