WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY


divider_Gminne Info

Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się po terenie naszej gminy psach, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, apelujemy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczaniem przez psy oraz o bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

divider_Gminne Info

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zjawisko to nasila się w okresie godowym. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa tydzień, albo i dłużej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1580 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna zakaz nie dotyczy terenu prywatnego jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

 Właściciel zwierząt domowych obowiązany jest również m.in. do:

  • stałego skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
  • prowadzenia psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
  • zabezpieczenia posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • nie wprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz do obiektów użyteczności publicznej za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

W przypadku niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77. Kodeksu wykroczeń (t.j.Dz.U. z 2023 poz.219)

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Przypominamy również o sposobach postępowania z wałęsającymi się psami:

  • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić na Posterunek Policji. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa.
  • Art.78  Kodeksu wykroczeń mówi „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Nie drażnijmy napotkanego psa
  • osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.

Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info