XV Sesja Rady Gminy Łukowica

Sesja Rady Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

XV Sesja Rady Gminy Łukowica odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020r.

Porządek obrad

XV Sesji Rady Gminy Łukowica VIII kadencji

Łukowica, 28 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
 3. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łukowica na 2021 rok:
 4. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
 5. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
 6. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 7. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami,
 8. głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukowica na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. zmian w budżecie Gminy Łukowica na rok 2020,
 12. zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łukowica na rok 2021,
 13. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica na 2021 rok,
 14. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łukowica na lata 2021 – 2027,
 15. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łukowica na rok 2021,
 16. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.”
 17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku usługowym nr 407 w Przyszowej, w trybie bezprzetargowym,
 18. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Łukowica,
 19. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Łukowica,
 20. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica.
 21. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy.

UWAGA:

 • Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym zostanie przekazana bezpośrednio Państwu Radnym i umieszczona na stronie internetowej gminy.
 • Interpelacje Radnych, jak i wnioski oraz zapytania Sołtysów będą przyjmowane pisemnie i elektronicznie oraz publikowane na stronie internetowej gminy.
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info