XX Sesja Rady Gminy Łukowica

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

XX Sesja Rady Gminy Łukowica odbędzie się w dniu 30 września 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku tzw. Obory Podworskiej w Łukowicy.

divider_Gminne Info

Porządek obrad

XX Sesji Rady Gminy Łukowica VIII kadencji

Łukowica, 30 września 2021 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
 3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. Udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Sącz,
 6. Zmian w budżecie Gminy Łukowica na rok 2021,
 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukowica,
 8. Zmiany uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
 9. Przystąpienia Gminy Łukowica do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”,
 10. Przystąpienia Gminy Łukowica do Stowarzyszenia „Klaster Turystyczny Szlaku Kulturowego Knossos Północy”,
 11. Uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń,
 12. Utworzenia Żłobka Samorządowego w Łukowicy oraz nadania mu statutu,
 13. Zmiany Statutu Gminy Łukowica,
 14. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. nr 587/5 położoną w obrębie Roztoka, na rzecz Gminy Łukowica,
 15. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. nr 277, położoną w obrębie Przyszowa, na rzecz Gminy Łukowica,
 16. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. nr 677/17 położoną w obrębie Przyszowa, na rzecz Gminy Łukowica,
 17. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. nr 678/1 położoną w obrębie Przyszowa, na rzecz Gminy Łukowica,
 18. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ew. nr 679/7 położoną w obrębie Przyszowa, na rzecz Gminy Łukowica,
 19. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łukowica na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
 20. Pozbawienia drogi gminnej nr 340746K, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 643/1 i 643/2 w obrębie Łukowica, kategorii drogi publicznej na odcinku obejmującym działkę ewidencyjną nr 643/2.
 21. Interpelacje radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zapytania i wnioski sołtysów.
 24. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Aktualności :

divider_Gminne Info