Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


divider_Gminne Info

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016 r., str. 1 z późn. zm.), gospodarstwa, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate zapewniają, aby w przypadku przemieszczenia w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt z zakładu, w którym są utrzymywane towarzyszył im prawidłowo wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429.

divider_Gminne Info

W związku z powyższym, obecne przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy jednocześnie do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt .

Wzór dokumentu dotyczącego przemieszczenia w/w zwierząt dostępny jest na stronie www.gov.pl.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info