Podsumowanie: Planowanie Przestrzenne


divider_Gminne Info

Cały obszar Gminy Łukowica jest aktualnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym w 2006 r. Bazą dla stworzenia tego planu było jeszcze starsze, bo pochodzące z roku 2000 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info

Pojawiające się z czasem coraz poważniejsze problemy z dokonywaniem wnioskowanych przez mieszkańców zmian miejscowych planu (uchylanie uchwał Rady Gminy Łukowica przez nadzór prawny Wojewody) spotkały się z niezwłoczną reakcją, co zaowocowało szeregiem działań związanych z modernizacją i aktualizacją gminnych opracowań planistycznych.

W latach 2020-2023 zostały wykonane następujące prace w zakresie planowania przestrzennego:

  • sporządzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łukowica, na podstawie której Rada Gminy stwierdziła nieaktualność studium,
  • wykonano opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica,
  • opracowano ujednoliconą bazę teleinformatyczną obowiązujących planów miejscowych i uruchomiono portal mapowy,
  • sporządzono nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica obejmujące obszar całej gminy, przyjęte Uchwałą Nr XXXII/280/22 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 grudnia 2022 r.

Koszt przygotowania powyższych opracowań wyniósł łącznie 214 991,00 zł.

W grudniu 2023 r. przeprowadzony został przetarg, a w marcu bieżącego roku podpisaliśmy umowę na opracowanie projektu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar całej Gminy Łukowica.

Jego koszt to 258 300,00 zł.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info