Sporządzanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Urząd Gminy w Łukowicy przystąpił do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z informacjami na ten temat.

divider_Gminne Info

Sporządzanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Łukowica i prognozy oddziaływania na środowisko w formie:

  • papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica: 34-606 Łukowica 293,
  • elektronicznej,
  • skanu podpisanego wniosku (z załącznikami) na adres poczty elektronicznej gmina@lukowica.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku.

Informacje w powyższej sprawie można także uzyskać pod numerem telefonu 18 330 15 34

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łukowica.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy,
  • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr działki/działek ewidencyjnych).


Aktualności :

divider_Gminne Info