Zawiadomienie w sprawie zmiany taryf za wodę i ścieki na terenie Gminy Łukowica

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica uprzejmie zawiadamia, że od dnia 23 listopada 2022r. na terenie Gminy Łukowica obowiązują nowe taryfy zatwierdzone na okres 3 lat dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, wynikające z decyzji Nr KR.RZT.70.104.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu regulacyjnego.

divider_Gminne Info

Taryfa opracowana została zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2028), a także przepisami wykonawczymi tej ustawy, której podstawą jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 27 lutego 2018r. ( Dz.U. z 2022r. poz. 1074) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

WODA

Tabela przedstawiająca nowe ceny  dla odbiorców wody z wodociągu gminnego.

Okresy obowiązywania TaryfyTaryfowa grupa odbiorcówCena netto  w zł/m³VAT 8%  w zł Cena brutto     w zł/m³ Opłata abonamentowa kwartalna (3m-ce) brutto w zł
Od 1 do 12 m-caGrupa W14,300,344,6420
Grupa W24,640,375,01
Od 13 do 24 m-caGrupa W14,300,344,6420
Grupa W24,640,375,01
Od 25 do 36 m-caGrupa W14,300,344,6420
Grupa W24,640,375,01

Grupa W1-dospodarstwa domowe (domy jednorodzinne lub wielolokalowe, wspólnoty mieszkaniowe), gospodarstwa rolne- rozliczani na podstawie stanu wodomierza głównego, pobierające wodę na cele socjalno-bytowe.

Grupa W2– grupa obejmująca pozostałe podmioty, w tym instytucje i organizacje użyteczności publicznej- rozliczani na podstawie stanu wodomierza głównego, pobierające wodę na cele socjalno- bytowe.

Informujemy, że przyjęta stawka opłaty abonamentowej dotyczy grup taryfowych za zaopatrzenie  w  wodę i jest ustalona na utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w celu zachowania ciągłości świadczenia usług . Naliczana jest w wysokości 20,00 zł brutto za kwartał.

W związku ze wzrostem stawek za wodę na terenie gminy, Rada Gminy Łukowica podjęła  Uchwałę  Nr XXX/269/22 z dnia 28 października 2022r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łukowica w wysokości 0,80  zł netto + podatek Vat do każdego 1 m³ dla grup taryfowych W1 i W2.

ŚCIEKI

Tabela przedstawiająca nowe ceny dla korzystających z gminnej kanalizacji sanitarnej.

Okresobowiązywania Taryfy Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł VAT 8% w zł Cena brutto w zł
Od 1 do 12 m-ca Grupa S1 3,60 0,29 3,89
Grupa S2 3,60 0,29 3,89
Grupa S3 3,60 0,29 3,89
Od 13 do 24 m-ca Grupa S13,60 0,29 3,89
Grupa S2 3,60 0,29 3,89
Grupa S3 3,60 0,29 3,89
Od 25 do 36 m-ca Grupa S1 3,60 0,293,89
Grupa S2 3,60 0,29 3,89
Grupa S3 3,600,293,89

Grupa S1– gospodarstwa domowe (domy jednorodzinne lub wielolokalowe, wspólnoty mieszkaniowe), gospodarstwa rolne- dostarczający ścieki bytowo- gospodarcze dla których gmina świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę- rozliczani na postawie wskazań wodomierza głównego.

Grupa S2– gospodarstwa domowe (domy jednorodzinne lub wielolokalowe, wspólnoty mieszkaniowe), gospodarstwa rolne- dostarczający ścieki bytowo- gospodarcze, nie korzystający z usług Gminy Łukowica w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę- rozliczani ryczałtowo w oparciu o przeciętne normy średniego zużycia wody.

Grupa S3– grupa obejmująca pozostałe podmioty, w tym instytucje i organizacje użyteczności publicznej- rozliczani w oparciu o przeciętne normy średniego zużycia wody.

Stawki za odprowadzone ścieki zostały ustalone bez opłaty abonamentowej.

Opłatę za wodę i ścieki należy uiszczać w terminie 14 dni od wystawieniu faktury w kasie UG lub przelewem elektronicznym na konto Banku Spółdzielczego Limanowa o/Łukowica:

 Nr konta:  47 8804 0000 0040 0400 0589 0004

Wszelkie informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy Łukowica w pokoju nr 9 lub pod nr telefonu 18 330 15 12.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info