Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


divider_Gminne Info

Gminny Komisarz Spisowy w Łukowicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

divider_Gminne Info

Dnia 01.02.2021 r.  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Gminny Komisarz Spisowy w Łukowicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz.24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r. 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Łukowica. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie 4 osób), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie– jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołanie kolejnych rachmistrzów spisowych.
 6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learnig komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu. 
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b) format pliku – JPG,

c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzeniu spisu (interaktywną aplikację formularzową);
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania : Formularz zgłoszenia na rachmistrza NSP 2021 ), zawierającego:

1. Dane osobowe i kontaktowe:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail.

2. Oświadczenie o:

a ) niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

b ) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

c ) znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;

d ) świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łukowicy, 34-606 Łukowica 334 – na dziennik podawczy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@lukowica.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
 2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),


d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej https://spis.gov.pl  lub www.nowa.lukowica.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Łukowicy – nr tel.: 18 3301525, e-mail: wzelazko@lukowica.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Łukowica
Bogdan Łuczkowski

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info